Werkgroepen

Dé manier om binnen de kortste keren een echte VWM´er te worden is lid worden van een van de werkgroepen. Daarnaast is het lidmaatschap van een werkgroep ook de kurk waarop onze vereniging drijft: zonder inzet van de bewoners zou het werk blijven liggen en zouden we het ook financieel niet meer bolwerken. Vandaar dat we van onze bewoners verwachten dat ze geregeld de handen uit de mouwen steken. Een keuze voor wonen in VWM is een keuze voor betrokkenheid en inzet.
Hieronder volgt een beknopt overzicht van de werkzaamheden van de werkgroepen:

Beheer Onroerende Zaken (BOZ): 

Het toezicht op het onderhoud van de panden is in handen van de leden van BOZ, samen met de (interne) opzichter. Zij registreren klachten, schakelen de (externe) uitvoerder in, onderhouden de contacten met leveranciers en reparateurs en inspecteren de staat van het onderhoud. Ook begeleiden zij de overdracht van woningen en sleutels.

vwm1

Bestuur:
De enige werkgroep met gekozen leden. Bewaakt de voortgang van werkzaamheden, kaart dringende zaken aan en vertegenwoordigt de vereniging naar buiten toe. Legt verantwoording af aan de Algemene Ledenvergadering.

Bulletin (verenigingsblad):
De redactie verzamelt, redigeert en verwerkt kopij en zorgt voor de druk en verspreiding van het maandelijkse blad. In het Bulletin staan de notulen en agenda´s van de Algemene Ledenvergaderingen en mededelingen van de
werkgroepen. Daarnaast is er ruimte voor discussie en andere wetenswaardigheden.

Contributie:

Voert de contributieregeling uit, die door de ALV is vastgesteld. Berekent de hoogte en houdt de inningen bij.

Financiën:
Deze werkgroep stelt de begroting op, bewaakt het budget, int de huur en onderhoudt de contacten met onze huisbankier, de Triodosbank.

Geschillencommissie:
Doet bindende uitspraken over conflicten binnen de vereniging.

Klachtencommissie:
Bemiddelt bij klachten en conflicten in de vereniging.

Secretariaat:
Bemenst het kantoor tijdens openingsuren, behandelt de post, verzorgt de inschrijvingen en de ledenadministratie, beantwoordt vragen van aspirant-bewoners en beheert de website.

Sociaal Beheer:
Deze werkgroep probeert de sociale samenhang van de vereniging te bewaken en te versterken. Ze helpt de werkgroepen bij het werven van leden. Sociaal Beheer tekent ook voor de organisatie van de jaarlijkse barbecue en andere activiteiten.

gebouw08

Tuin:
Doet het onderhoud aan bomen en struiken, verversen van het grind op de parkeerplaats en het zand in de zandbak, onderhoud van de speeltoestellen. Een paar keer per jaar organiseert de werkgroep een tuinwerkdag waarop iedereen
gevraagd wordt een paar uurtjes mee te snoeien, sjouwen, maaien of hakselen.

Geef een reactie